دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : دوشنبه 18 دي 1402
کد 70

وبینار تکنیک های مطالعه و فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان.

وبینار تکنیک های مطالعه و فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان.

وبینار تکنیک های مطالعه و فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان.